Gå til hovedindhold

Hvor langt er vi kommet med skybrudssikringen/klima-tilpasningen?

Da skybrudsplanen rækker helt frem til 2050, er det vigtigt at holde øje med hvordan skybrudssikringen af byen skrider frem.

Indhold

  Da skybrudsplanen rækker helt frem til 2050, er det vigtigt at holde øje med hvordan skybrudssikringen af byen skrider frem.

  Skybrudssikring af offentlige arealer

  Der følges op på fremdriften af skybrudssikringen på de offentlige arealer på et årligt møde med HOFOR. På dette møde sammenholdes de opstillede mål for skybrudsplanens implementering med de udførte projekter i Masterplanerne.

  Skybrudssikring af nye byområder

  Byen bliver skybrudssikret i takt med byudviklingen. Ved hvert nyt byudviklingsprojekt inddrages alle afdelingerne i Miljø & Teknik. Der er tæt dialog om vandhåndtering på området med både kommunen og HOFOR i hvert udviklingsprojekt.

  Færdige skybrudsprojekter/klimasikringsprojekter

  Her kommer en liste over de udførte mål i handlingsplanerne. Listen opdateres efter det årlige møde med HOFOR.

  Revision af skybrudsplanen

  Skybrudsplanen skal revideres hvert 5 år. Første revision foretages i 2026. Det betyder, at der skal udføres nye modelkørsler, foretages ny risikovurdering, og at eksisterende mål eventuelt skal revideres eller der skal opstilles nye mål på baggrund af den nye risikovurdering.

  Klimatilpasning – Opstigende grundvand

  HOFOR pejler hvert år grundvandsstanden i Albertslund og laver et potentialekort for hele kommune. Kortet indgår som del af den årlige ”Statusrapport for vandindvinding i Albertslund Kommune”.

  Når KL og Danva’s ”National indsats mod stigende overfladenært grundvand” vil indholdet blive diskuteret på det førstkommende årlige møde med HOFOR (om fremdriften i skybrudssikringen). Der vil blive taget stilling til, om der skal foretages justeringer i skybrudsplanens indsats på baggrund af dette.

  Klimatilpasning - Tørke

  Når DMI’s klimaatlas bliver opdateret med tal for tørke, vil forvaltningen gennemgå tallene og vurdere, hvordan tørke fremadrettet skal håndteres. F.eks. om der skal laves en procedure for, hvordan opbygningen skal være omkring nyplantede træer for at beskytte dem bedst mulig i tørkeperioder.